naturally boost libido men sex pills to last longer antidepressants and testosterone how much does viagra cost canada hims ed pill is evoxac useed for male enhancement how to make viagra work best best male enhancement pills bar none pills for long lasting sex penis execises what age does your penis stop growing at penis enlargement st louis missouri masturbating increase penis size how to keep an erection and increase your penis size signifcantly sizegenix activator penile exercise for girth safe otc male enhancement i have no sex drive what should i do effective male enhancement roaring tiger breast enlargement pills rhino male enhancement capsules last longer in bed pills walmart best male enhancement pills for premature ejaculation how long does 1 4 viagra last best natural herbal male enhancement viagra for sale uk aquaman penis enlargement funny viagra meme penis enlargement testimonial videos male enhancement pills jeremy best excersices for penis growth what percentage of people experience extreme side effects of viagra ma kava penis pills natural male enhancement p boost your sex drive with apple cider vinegar tramadol low libido does levothyroxine increase sex drive what is the cost of viagra at boots is sex drive a symptom of pms rowan family physicians why is my sex drive low all of a sudden best male enhancement pill extenze how i crese sex drive in men sex drive xhamster katya comprar viagra online en usa what if take viagra one year after expiration viagra from canada for sale patent viagra what is the active ingredients in viagra buying viagra in northern ireland how long do it take for viagra to wear off wow male pandaren enhancement shaman what do you do when viagra and cialis dont work can bad sex kill your sex drive what are the side effects of taking viagra while on bp meds does castor oil increase penis size keto and low libido men

Medlemsvillkor – Beredskapspolisen

Medlemsvillkor

Medlemsvillkor för Beredskapspolisförbundet

Medlemskap

Medlem i förbundet är den som
(vill verka för förbundets målsättning och förbinder sig att följa förbundets stadgar)

Förbundet är öppen för alla fysiska personer som stödmedlemmar. Som fullvärdigmedlem krävs godkänd beredskapspolis, särskild beredskapspolis, polis eller militärpolis utbildning eller annan person som styrelsen kan besluta om. Medlem ska följa förbundets stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

Fullvärdig medlem

•Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
•Har rätt till information om förbundets angelägenheter.
•Ska följa förbundets stadgar och beslut som fattats av förbundsorgan.
•Har inte rätt till del av förbundet behållning eller egendom vid upplösning av förbundet.
Medlemsavgift ska senast vara inbetald den senast mars varje år samt eventuella övriga avgifter som beslutats av förbundet.
•Har rätt att deltaga i utbildningar och träningen för beredskapspoliser eller utbildningar/träningar som riktar sig till stödmedlemmar. Fullvärdiga medlemmar har också möjlighet att tävla i vissa skytteformer i vårt namn.

Stödmedlem

•Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
•Har rätt till information om förbundets angelägenheter.
•Ska följa förbundet stadgar och beslut som fattats av förbundsorgan.
•Har inte rätt till del av förbundet behållning eller egendom vid upplösning av förbundet.
•Ska betala medlemsavgift senast den sista januari varje år samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av förbundet.
•Har rätt att deltaga i utbildningar och träningen för stödmedlemmar samt verka som figurant.
på och under utbildningar/träning för beredskapspoliser. För att deltaga krävs uppvisade av
utdrag ur belastnings- och misstanke registret varje termin.

Medlemsavgifter

Medlem ska betala in den medlemsavgift som årligen har fastställts vid årsmötet. Medlemsavgiften skickas ut i slutet av dec-jan varje år och förlängs med ett år i sänder jan-dec.

Utträde

Medlem som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat förbundet. Medlem som inte betalat in medlemsavgift för två varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur förbundet. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat förbundets verksamhet och stadgar eller ändamål eller uppenbarligen skadat förbundets intressen.
Som fullvärdig medlem som har blivit dömd eller förekommer i misstankeregistret ska avskrivas som fullvärdig medlem och överföras till stödmedlem. Styrelsen har tolkningsföreträde beroende på brottets grad och typ.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundets styrelse angiven tid om 14 dagar, i beslutet ska skälen redovisas för den eventuella uteslutningen.
Beslutet ska tillställas den berörde inom 4 dagar efter beslutet, vid en eventuell en fel uteslutning kan medlemmen prövas genom ett överklagande om det anses relevant för fallet.
Comments are Closed