Ansök

Om det blir verklighet att införa Beredskapspolisen på nytt kommer vi informera här om hur man söker sig till Beredskapspolisen. I dagsläget vet vi tyvärr inte hur det kommer gå till, så håll ögonen öppna och följ oss på Facebook under tiden för ständig uppdatering av informationen, passa på och ansök om medlemskap om du är intresserad av att vara ett stöd i det fortlöpande arbetet.

Det finns ett litet kryphål i förordningen som kan gynna beredskapspolisen och det är att vi tillfälligt kallas in för utbildning på polismyndigheten. Detta gör att tjänstgöring utan särskilda händelser förekommer på det sätt att tjänstgöra under utbildning, som kallat skarp övning.

Utbildningsdokument Beredskapspolisen fr 2008 (öppnas i nytt fönster)

Förordning (2008:1097) om beredskapspolisen

1 § Beredskapspoliser ska kallas in till polismyndigheterna under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

2 § Beredskapspoliser som har ingått avtal med Rikspolisstyrelsen om tjänstgöring får också kallas in till en polismyndighet vid allvarliga eller omfattande störningar på samhället från ordnings- eller säkerhetssynpunkt, eller vid risk för sådana störningar.

3 § Beredskapspoliser får delta i polisverksamhet som bedrivs med anledning av en sådan situation som avses i 1 eller 2 §.

4 § Beredskapspolisernas grundläggande uppgift är att delta i polisverksamhet som har anknytning till befolkningsskydd eller räddningstjänst. Beredskapspoliser får även utföra bevakningsuppgifter, tillträdesskydd och transporter.

5 § När beredskapspoliser deltar i polisverksamhet enligt 2 § får de inte användas i situationer eller för uppgifter där det finns en påtaglig risk för att de kan komma att använda våld mot enskilda.

6 § När en beredskapspolis deltar i polisverksamhet enligt 1 eller 2 § ska han eller hon stå under direkt ledning av en polis.

7 § Beredskapspoliser får tillfälligt kallas in till polismyndigheterna för övning och utbildning.

8 § Beslut om att kalla in beredskapspoliser enligt 2 och 7 §§ fattas av Rikspolisstyrelsen.

9 § Vad som i lag eller annan författning är föreskrivet om poliser gäller i tillämpliga delar även beredskapspoliser.

10 § En beredskapspolis ska bära klädsel eller kännetecken som gör det klart att personen tjänstgör som beredskapspolis.

11 § Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om beredskapspolisens organisation efter att ha hört Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rikspolisstyrelsen får också meddela föreskrifter om utbildningens utformning och genomförande efter att ha hört Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.