naturally boost libido men sex pills to last longer antidepressants and testosterone how much does viagra cost canada hims ed pill is evoxac useed for male enhancement how to make viagra work best best male enhancement pills bar none pills for long lasting sex penis execises what age does your penis stop growing at penis enlargement st louis missouri masturbating increase penis size how to keep an erection and increase your penis size signifcantly sizegenix activator penile exercise for girth safe otc male enhancement i have no sex drive what should i do effective male enhancement roaring tiger breast enlargement pills rhino male enhancement capsules last longer in bed pills walmart best male enhancement pills for premature ejaculation how long does 1 4 viagra last best natural herbal male enhancement viagra for sale uk aquaman penis enlargement funny viagra meme penis enlargement testimonial videos male enhancement pills jeremy best excersices for penis growth what percentage of people experience extreme side effects of viagra ma kava penis pills natural male enhancement p boost your sex drive with apple cider vinegar tramadol low libido does levothyroxine increase sex drive what is the cost of viagra at boots is sex drive a symptom of pms rowan family physicians why is my sex drive low all of a sudden best male enhancement pill extenze how i crese sex drive in men sex drive xhamster katya comprar viagra online en usa what if take viagra one year after expiration viagra from canada for sale patent viagra what is the active ingredients in viagra buying viagra in northern ireland how long do it take for viagra to wear off wow male pandaren enhancement shaman what do you do when viagra and cialis dont work can bad sex kill your sex drive what are the side effects of taking viagra while on bp meds does castor oil increase penis size keto and low libido men

Om oss – Beredskapspolisen

Om oss

Beredskapspolisen var tidigare en enhet inom den svenska polisen som bestod av civilpliktiga poliser. Beredskapspolisen utgjorde en extra förstärkning till respektive polismyndighets ordinarie personal och tjänstgjorde med samma lön som en polisman. Gruppcheferna var yrkespoliser i grunden med riktad ledarskapsutbildning.
Beredskapspoliser som ingick avtal med Rikspolisstyrelsen som tjänstgöring fick också kallas in till en polismyndighet vid allvarliga eller omfattande störningar på samhället från ordnings- eller säkerhetssynpunkt, eller vid risk för sådana störningar.

Beredskapspolisen tillhörde dåvarande organisatoriskt Rikspolisstyrelsen men utbildning och utrustning finansierades av MSB. Polishögskolan (PHS) ansvarade för utbildningen för BSP. Grundutbildningen var sammantaget på totalt fem veckor, uppdelat vid två tillfällen. Utöver allmänna beredskapspolisen fanns då även särskilda beredskapspolisen, uppsatt 1996, som förkortades SBP. Denna enhet var avsedd att ha bättre utrustning och utbildning än den allmänna beredskapspolisen och även kunna användas till polisiära uppgifter i fredstid. De användes dock endast två gånger – 1. efter orkanen Gudrun 2005 och 2. vid fågelinfluensan 2006. Från och med våren 2009 avvecklades den allmänna beredskapspolisen och särskilda beredskapspolisen kom istället att heta beredskapspolisen, förkortat BerPol och idag BSP. Under utbildning var en beredskapspolis i tjänst och beredskapspolisen har därför genomfört ett stort antal nykterhetskontroller och vissa andra ingripanden i samband med utbildningar och övningar. Man har även hjälpt till vid eftersök av försvunna personer med mera.

En beredskapspolis har samma befogenheter och skyldigheter som en ordinarie yrkespolis, men lyder alltid under ett ordinarie polisbefäl. Beredskapspoliser var inte tänkta att arbeta med “vanligt dagligt” polisarbete utan skulle kunna avlasta den ordinarie polisen med till exempel avspärrning, bevakning och befolkningsskydd m.m. Precis som en yrkespolis var de dock tvungna att ingripa om de fick kännedom om ett brott när de var i tjänst, men inte som en yrkespolis som alltid måste ingripa oavsett om de är i tjänst eller ej.

Från och med den 1 oktober 2012 upphörde beredskapspolisen efter ett regeringsbeslut (Alliansen) eftersom Polisen inte längre ansågs ha samma förstärkningsbehov som när beredskapspolisen kom till. Nedläggningsbeslutet möttes av en massiv kritik från flera håll då den säkerhetspolitiska utvecklingen snarare talar för utvecklingen av en motsvarande resurs. Det har också, sedan beredskapspolisen lagts ner, uppkommit flera förslag med innebörd att en motsvarande resurs bör byggas upp på nytt så snart som möjligt.

Beredskapspolisförbundet – det officiella förbundet av och för Beredskapspoliser där man löpande får information, bli medlem i Beredskapspolisen eller stödmedlem för er som vill stödja vår ambition med intresse. Med en trygg grund för eventuellt nya blivande Beredskapspoliser är det som en självklarhet att det finns kontaktytor och informationskanaler med rätt styrning.

Idag består förbundet av många medlemmar och har växt extremt snabbt på senaste tiden, vi består av SBP, BSP, Poliser, MP, FM, Civila, Säk, Stödmedlemmar etc. Det har anförts en mängd motioner och frågor i riksdagen där vi även diskuterar på samma nivån med olika anförande, samtliga motioner och utredningar finns här på sidan under nyheter.
Styrelsen består bl.a av Förbundsordförande Daniel Ragnarsson – som har en lång gedigen erfarenhet av ledning, organisation, underrättelser och strategi och har även jobbat inom säk i 14 år på olika nivåer och innehar även sjukvutb, Vice Ordförande Mikael Gustafsson – en fd SBP, lång erfarenhet om utbildning, försvar, instruktör och ledarskap, Ledamot Daniel Rydell – en fd SBP, grpch FM, deltidsbrandman, grpch HV understödsgrupp.

 

Hälsningar
Daniel Ragnarsson
Förbundsordförande

Mikael Gustafsson
Vice Ordförande

Daniel Rydell
Ledamot

Patrik S
Ledamot

Anna Nilsson
Suppleant